Lezingen en workshops

De nieuwe aardeLezingen en workshops gericht op bezinning en persoonlijke groei

Bewustwording, bezinning en persoonlijke groei staan centraal in het aanbod van dit programma. Het gaat over alles wat een mens beweegt over persoonlijke en innerlijke ervaringen, over hetgeen wat betekenis geeft aan het leven en hoe je het leven van alle dag ervaart. Ontwikkeling van het bewustzijn is een liefdevolle verbinding aangaan met alles om je heen, het is een sleutel tot transformatie. Hierbij groeit ook de aandacht voor de immateriële zaken van het leven, zoals kunst, volksgebruiken, levensvisie, zorg, vrije tijd, flora en fauna. Zelfontwikkeling en zelfontplooiing is een continu proces, waarmee er altijd nieuwe inzichten worden ervaren die je verder helpen op je levenspad.

Bewustwording, bezinning en persoonlijke groei staan centraal in het aanbod in het projectonderdeel "Onthaasten" van het Euregionale project dat wordt uitgevoerd door de provincie Limburg.
O2 E consultancy is een van de aanbieders van arrangementen voor bezinning:
zie: http://www.onthaasten.eu/deelnemers/o2-e-consultancy.html

1. Oplossingsrichtingen voor een humane maatschappij

De auteur schetst een samenhangend beeld van de mondiale problematiek in relatie met Nederland (Benelux) en Europa en reikt denkbeelden aan voor een leefbare en duurzame samenleving. Het is een eye-opener dat inzicht geeft in de machtsstructuren binnen onze maatschappij. Het proces van bewustwording zal zich eerder vanuit de samenleving ontwikkelen dan vanuit de (politieke) macht.
De aangereikte denkrichtingen zetten aan tot creatief nadenken en bezinning en vormen een leidraad voor een brede maatschappelijke discussie over wezenlijke hervormingen van onze maatschappij. Er worden feiten en meningen naar voren gebracht die voor eenieder het overdenken waard zijn.
Zie ook tabblad: publicaties

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

2. Ziekte en Bewustzijn

 ‘Aanbevelingen en achtergronden voor een gezond leven’ 

Wat bepaald een gezond leven en hoe is dit te verbeteren? Er is geen enkele unieke oplossing, wel kan vanuit een holistische benadering gezondheidsproblemen vanuit verschillende invalshoeken  worden geheeld. Alles is bewustzijn waardoor de mens door middel van visualisaties, de kracht van overtuigingen en  affirmaties zijn zelfhelend vermogen in werking kan zetten. Ook de juiste voeding, bewust omgaan met externe invloeden voor de gezondheid en de reductie van stress  dragen daaraan bij. 

‘De kracht van gedachten is sterker dan een hele apotheek’

De Kracht van positieve woorden en gedachten is groot. Als meer mensen bewust worden van hun  enorme potenties om gedachtekracht om te zetten in positieve energie, is hun  vitaliteit sterk te verbeteren. Met positieve gedachten kunnen we processen in ons lichaam sturen en is een krachtig medium voor zelfheling. Dat alles energie en bewustzijn is wordt niet alleen door  ervaringsdeskundigen aangegeven maar inmiddels ook aangetoond door de wetenschap.

‘Wees bewust van externe invloeden die van invloed zijn op de gezondheid’

Externe invloeden hebben een grote uitwerking op de gezondheid, zoals straling, elektrosmog en de  kwaliteit van voeding en drinkwater. Ingegaan wordt hoe die zijn te verminderen en in welke mate men zich er tegen kan beschermen. In de loop der jaren heeft ons lichaam de nodige gifstoffen opgeslagen. Een indicatie hiervan evenals het ontgiften van het lichaam is met behulp van eenvoudige middelen mogelijk. Ook aan essentiële vitamines en mineralen wordt aandacht besteed.

 ‘Angst uit verleden en voor toekomst terugbrengen naar het ‘NU’

Overmatige stress is een ziekmaker. Hoe is die is te reduceren en wat zijn de sociaal-maatschappelijk oorzaken van stress, van angst, van gevoel van onveiligheid, niet gewenst voelen e.d.? Al deze oorzaken worden in een breder perspectief geplaatst. In een kort tijdsbestek wordt een kritische beschouwing gegeven van het huidige tijdsgewricht en wat de invloeden zijn voor lichaam en geest.

‘Wijsheden van oude beschavingen toegepast in onze cultuur’

Aangegeven wordt wat je er zelf aan kunt doen en wat eventueel de mogelijkheden zijn van alternatieve therapieën zijn, zoals Energetische Therapie, waarin de unieke principes  van wetenschap en spiritualiteit worden samengevoegd: een combinatie van energetisch helen, hypnotherapie en diverse ondersteunende therapieën.

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

3. Het leven na de dood

Dat er leven is na de dood is geen geloof of overtuiging maar voor de spreker een innerlijk weten, gebaseerd op zijn levenservaringen. Hoe het hiernamaals wordt beleefd is echter nooit met zekerheid te zeggen. Toch zijn er opvallend veel geschriften die opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen. In een boeiende dialoog vertelt Aad zijn ervaringen en inzichten over het leven na de dood mede op basis van deze geschriften, die ook als een filosofische stroming kunnen worden betiteld. Er wordt stilgestaan bij vragen zoals: is de dood een geboorte naar een nieuwe dimensie? Wat is onze afstemming in de geestelijke wereld? Is er ook sprake van reïncarnatie en waarom? Wat is de betekenis van Karma voor het individu maar ook voor het collectief? Is het noodzakelijk dat men zich voorbereid op de dood en een nieuwe wedergeboorte daarna? Wat zijn kosmische wetten. Het is een boodschap die voor een ieder de moeite waard is en die aanzet tot meer inzicht in levensbeschouwelijke stromingen.

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

4. Rouwverwerking, een positieve invalshoek

We worden in het leven vaak geconfronteerd met heftige gebeurtenissen, zoals het overlijden van een geliefde of een ernstig ongeval. Maar er zijn ook omstandigheden waarbij mensen het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie terecht te komen, doordat zij van de één op de andere dag hun baan verliezen, de hypotheek niet meer kunnen betalen, echtscheiding, e.d.. Deze omstandigheden kunnen heftige en langdurige emoties oproepen. Emoties zijn vaak het gevolg van onze conditioneringen, door opvoeding, religie of maatschappelijke omstandigheden. De ervaring leert dat indien mensen hun emotie een plaats geven de opgelopen trauma’s beter kunnen worden verwerkt.

Alles in het leven heeft zin en betekenis en is zeer persoonlijk. De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen levensproces. Het is daarom belangrijk om de zin en betekenis van de emotionele gebeurtenis te onderkennen.

De deelnemers leren in de workshop hun emoties te benoemen, te erkennen en toe te laten. Juist in groepsverband is het belangrijk je gevoelens te uiten en met anderen te delen. Hiermee wordt een begin gemaakt met het oplossen van de emotionele lading. Uiteindelijk zal blijken dat als je emoties niet uit de weg gaat en erkent,  je als persoon sterker uit het rouwproces kunt komen en je levensbagage kunt verruimen.

Duur workshop: 2 dagdelen
Begeleiders: Aad Orgelist en Henk Meulendijks

5. Liefdevol communiceren: opkomen voor jezelf

In deze praktische cursus helpen we je een positief gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Hoe je vanuit je eigen authenticiteit met uiteenlopende sociale situaties om kunt gaan.

Durf je in alle omstandigheden je mening te geven en hoe formuleer je dit op een duidelijke en zelfverzekerde wijze? Met name communiceren vanuit je eigen kracht is vaak voor menigeen een struikelblok. Met het vermijden van conflictsituaties, omdat assertief gedrag voor sommigen moeilijk is op te brengen, doe je jezelf uiteindelijk te kort. De uitdaging is op een open en directe wijze te reageren, op te komen voor je eigen mening terwijl je je gesprekspartner in zijn waarde laat.

In een aantal praktische voorbeelden wordt stilgestaan bij de vóóronderstellingen die mensen vaak hebben, waardoor angst en boosheid een rol gaan spelen in de communicatie. Verhalen die in het hoofd worden gecreëerd staan dan liefdevol dan wel respectvol communiceren in de weg.
Naast het bevorderen van zelfinzicht worden er in deze cursus ook technieken aangereikt die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven, waardoor je als persoon beter vanuit je kracht kunt communiceren.

Duur workshop: 2 dagdelen
Begeleiders: Aad Orgelist en Henk Meulendijks

Agenda

Agenda

Op aanvraag