Bewustzijn als medicijn: Aanbevelingen en achtergronden voor een gezond leven

Wat bepaald een gezond leven en als er klachten zijn hoe zijn die te verbeteren. Is het zelfhelend vermogen van de mens in staat om zijn gezondheidsklachten op te lossen en zo niet welke alternatieve therapieën zijn adequaat. De traditionele geneeskunde gaat vooral uit van het bestrijden van klachten, zonder de oorzaak van de klachten weg te nemen. 
Bij alternatieve therapieën ligt het accent van de aanpak veel meer op het bestrijden van de oorzaak van de klacht, vanuit een holistische benadering, maar ook hier bestaat geen unieke standaardoplossing. Wel kan het zelfhelend vermogen worden gestimuleerd door de keuze van de juiste therapie of een combinatie ervan. Immers het menselijk lichaam is in staat tot zelfregulering van gezondheidsklachten. Dit kan worden geleerd en in sommige gevallen is therapeutische hulp gewenst.

De oorzaken van gezondheidklachten 
De wezenlijke oorzaak van ziek zijn begint al in ons brein. Ons brein wordt gevoed door een grote input aan gedachten. Dat kunnen gedachten zijn die op dat moment niet oplosbaar zijn, met name wanneer het gaat om negatieve gedachten. De meeste lichamelijke klachten en ziekten worden dan ook veroorzaakt door psychische conflicten. Er is dan sprake van een hevige emotie, overmatige stress of van een trauma, zoals een ongeval, sterfte, ernstige ziekte, geen werk, huis niet meer kunnen betalen, relatieproblemen etc. Dergelijke negatieve ervaringen (conflicten) moeten door het onderbewustzijn worden beleefd en verwerkt. Zolang deze conflictsituatie blijft voortbestaan, probeert het organisme dit op psychisch en organisch niveau tot een oplossing te brengen. Aangezien ons brein niet tegen langdurige stress kan zoekt het altijd een oplossing om te kunnen overleven en verlegt het probleem naar een hiërarchisch lager niveau: het fysieke lichaam.

Psychische conflicten kunnen buiten of binnen jezelf liggen. Wanneer ze binnen jezelf liggen kunnen twee soorten conflicten worden onderscheiden:
              •  Psychologisch: je psyche (dat deel waarmee je je identificeert);
                  Het gaat om de vraag versus antwoord: ik heb honger - ik ga eten
              •  Biologisch: je wilt iets maar er is (op dat moment) geen oplossing

Langdurig aanhouden van (biologisch) psychische conflicten, leidt uiteindelijk tot gezondheidsklachten. Op het moment dat er een intern conflict optreedt in de hersenen wordt ook het moment bepaald op welke locatie in het lichaam de klacht of ziekte zich zal manifesteren. Op dat moment wordt in het fysieke lichaam als het ware een overlevingsprogramma in werking gezet, met als gevolg: ziekte. Ziek zijn is daarom een noodoplossing om het lichaam het individu in leven te houden. Angst en alle daaruit voortvloeiende emoties zorgen uiteindelijk voor (energetische) blokkades in het lichaam. Dat kunnen kleine signalen zijn, uiteenlopend van een verkoudheid, keelpijn, griep, of huiduitslag. Het is belangrijke om dergelijke signalen in een vroeg stadium te onderkennen en af te vragen wat de dieper liggende oorzaak is, om ‘grote waarschuwingen’ op termijn te voorkomen.

Maatschappij en gezondheid
Naast overmatige angst en stress zijn er tal van externe invloeden die onze gezondheid bedreigen, zoals de bedenkelijke kwaliteit van voedsel en drinkwater, de negatieve invloed van elektromagnetische straling, medicijnen die niet genezen en een vervuilde omgeving. Dat Nederland één van de vervuilste landen van Europa is, voor wat betreft de kwaliteit lucht, bodem en oppervlaktewater heeft ook ernstige consequenties voor onze gezondheid. Ook het huidige sociaal- maatschappelijke (politieke) klimaat speelt ook een bedenkelijke rol als het gaat om gezondheidspreventie. Op dit moment zijn zo’n 0, 9 miljoen mensen arbeidsongeschikt, meer dan een miljoen mensen werkloos en meer dan 1,5 miljoen mensen leven onder de armoede grens. Depressie is de grootste oorzaak voor ziekteverzuim op het werk (in 40% van de gevallen) en is niet simpel op te lossen met een medicijn want de oorzaak van het probleem zit structureel diep in onze maatschappij verankerd. 
Onze westerse maatschappij wordt gedomineerd door de markt (Multinational en Centrale banken), die slechts oog hebben voor economisch gewin ook al gaat dit ten koste van de leefbaarheid van natuur en mens. Alles wat materieel is heeft een economische waarde gekregen en meest verontrustende is dat de overheid dit proces ondersteunt, zij is de ‘loopjongen’ van de markt. Vrijwel alle grote bedrijven zijn in buitenlandse handen ( ca.1/3 van de werkgelegenheid). Nederland heeft zich erg liberaal opgesteld en zich niet beschermd tegen activistische overnames uit buitenland. Nederland is een belasting paradijs voor grote ondernemingen; zij betalen gemiddeld slechts 11 % belasting. In schril contrast staat de situatie voor de burger die ca. 85% aan (in)directe belastingen betaalt. Het continu streven naar winstoptimalisatie heeft geleid tot het opvoeren van de werkdruk, met als gevolg een vergaande specialisatie van arbeid, die wordt gedomineerd door bureaucratische werkprocessen om de prestaties van de werknemer te controleren (monitoren). Creativiteit en verantwoordelijken van de werknemers wordt hierbij in de kiem gesmoord. Door flexibilisering van arbeid en de macht van buitenlandse grootaandeelhouder heeft de gemiddelde werknemer een ongewisse toekomst.

Bewustwording van de omgeving: zoek de verandering in jezelf
Markt en overheid hebben een materialistische samenleving gecreëerd waarin de begeerte naar overvloed en overdreven rijkdom niet te stelpen is en waarin de markt de normen voor geluk bepalen: hoe je er uit moet zien, wat de mode is en wat gezond voor je is. Individualisering is geen vrijheid. Onze autonomie is in het geding omdat de burger sterk afhankelijk is van markt en van de overheid. 
We moeten ons realiseren dat veranderingen voor een humane maatschappij niet uit de hoek van de markt of overheid zullen komen, maar vanuit de samenleving. Verander de omgeving en begin bij jezelf, en zorg er voor dat je minder afhankelijk wordt van de markt, overheid en media die het nieuws slechts vanuit één bepaalde invalshoek belichten. Het rechterdeel van de figuur laat zien dat we de situatie moeten omdraaien: minder afhankelijk worden van markt en overheid, zoek het respect en liefde in jezelf en laat je niet meer de wet voorschrijven door geestelijke of politieke leiders, m.a.w. we ontwikkelen ons tot autonome wezens, maar zijn wel verbonden met elkaar.
Enkele suggesties om uit de tredmolen van deze maatschappij te komen zijn: hoe verdien ik eerlijk mijn geld; wees niet bang om voor je mening uit te komen, ook niet als je op het werk voortdurend de stress wordt ingejaagd omdat alles ‘gisteren’ af had moeten zijn; wees kritisch met informatie die je bereikt via media; volg politieke uitspraken kritisch: groei van de economie voor wie?; stem op een humane partij, of helemaal niet; kijk selectief televisie, dit is één van de succesvolste instrumenten om mensen te beïnvloeden; wees terughoudend met het invullen van enquêtes, de uitkomsten zijn voor manipulatie vatbaar; weiger elke vorm van colportage, telefonisch en aan de deur, je hebt er niet om gevraagd; goede doelen: denk na over wat de bestuurder van een charitatieve instelling verdient; accepteer de diversiteit van culturele en levensbeschouwelijke stromingen, indien die uitgaan van respect voor mens en natuur!

Bewustwording: de kracht van de gedachte 
De kracht van gedachten zijn sterker dan een hele apotheek. Met positieve gedachten kunnen we processen in ons lichaam sturen en is een krachtig medium voor zelfheling. Immers alles bestaat uit energie, wij zijn energie en we worden ermee omringd. Op het moment dat mensen bewust worden van de enorme potenties om gedachtekracht om te zetten in positieve energie, is men in staat zijn vitaliteit sterk te verbeteren. Door visualisatie en de kracht van overtuigingen kan men zijn zelfhelend vermogen in werking zetten. Affirmaties en Chakratherapie kunnen daarbij behulpzaam zijn. Dat alles energie en bewustzijn is wordt niet alleen door ervaringsdeskundigen aangegeven maar inmiddels ook aangetoond door de wetenschap. De Japanse wetenschapper Emoto heeft dit treffend in beeld gebracht.

Bewustwording: reduceren van externe invloeden die van invloed zijn op de gezondheid’ 
Externe invloeden hebben een grote uitwerking op de gezondheid, zoals luchtvervuiling, straling, elektrosmog en de kwaliteit van voeding en drinkwater. Het is belangrijk dat men bewust wordt van de negatieve effecten van deze externe invloeden en welke mogelijkheden er zijn om ons daar (deels) tegen te beschermen. Zij leiden uiteindelijk tot verzuring van het lichaam. De verzuring van het lichaam kan op een eenvoudige manier worden gecontroleerd en er zijn eenvoudige middelen om die de verzuring te verminderen. Ook geopatische straling, zoals aardstralen) kunnen van negatieve invloed zijn op de gezondheid van de mens. In onze technologische maatschappij wordt bij de bouw van woningen en kantoren hiermee geen rekening gehouden. Via o.a. een wichelroede kunnen aardstralen op eenvoudige wijze worden opgespoord

Bewustwording: je bent wat je eet 
Slecht voedsel ligt aan de basis van veel gezondheidsproblemen. Er zijn (discutabele) normen over de maximale hoeveelheid schadelijke conserveringsmiddelen die producten mogen bevatten. Maar als je niet al te zorgvuldig op je voedselkwaliteit let krijg je dagelijks de nodig porties schadelijke stoffen binnen, zoals kleurstoffen en conserveringsmiddelen. In de lezing wordt aandacht besteed aan de essentiële vitamines en mineralen.

Bewustwording: angsten en emoties uit verleden en voor toekomst terugbrengen naar het ‘NU’
Wat zijn de mogelijkheden van alternatieve therapieën zijn voor de gezondheid? Bij Energetische Transformation worden de unieke principes van wetenschap en spiritualiteit samengevoegd: een combinatie van energetisch helen, hypnotherapie en diverse ondersteunende therapieën, die het zelfhelend vermogen activeren en inspelen op (on)bewuste emotie’s en trauma’s uit het verleden. Alle mogelijke oorzaken worden in deze lezing een in een breder perspectief geplaatst.

Duur: dagdeel/avond 
Presentatie: Aad Orgelist en Henri van Veen