Luidt het Coronavirus het einde van de mondiale economie in?

Wereldwijd nemen overheden drastische maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Maar de hamvraag waaraan te makkelijk aan voorbij wordt gegaan is: “wat is de primaire oorzaak van deze infectieziekte?”. De bron van veel infectieziekten zoals Q-koorts, Vogelgriep, Sars is voornamelijk terug te voeren op intensieve veehouderij. Deze sector maakt onderdeel uit van de neoliberale doctrine van de vrije markt. Het desastreuse gevolg hiervan is dat er een mondiale economie is ontstaan die van alle kanten faalt. Vanuit de samenleving ontstaat daarom steeds meer de vraag waarom er niet wordt gekozen voor een zelfverzorgende econome waarin de ecologische uitgangspunten, namelijk die van mens, dier en natuur worden gerespecteerd en waardoor we minder afhankelijk worden van de import van goederen uit andere continenten.
Want wat is er aan de hand?
De maakindustrie in Nederland is tot op het bot toe uitgehold en de specialisatie en schaalvergroting hebben gigantische vormen aangenomen. Jaarlijks worden er van, naar en door Nederland 16 miljard ton goederen vervoerd. Het zijn producten die grotendeels worden ingevoerd uit andere continenten en vervolgens worden doorgevoerd naar de rest van Europa. Enorme vervoersafstanden moeten daartoe worden overbrugt, met rampzalige gevolgen voor het milieu. Ook containerongevallen, zoals onlangs op de Noordzee plaatsvond, zijn geen uitzondering. Veel geïmporteerde goederen kunnen grotendeels ook in Europa worden geproduceerd of verbouwd. Want wie zit er nu te wachten op appels uit Australië of Zuid Amerika. Die groeien hier ook aan de boom. Of wijn uit Nieuw-Zeeland of prullaria uit Azië. Het is toch te gek voor woorden dat bepaalde medicijnen op dit moment schaars zijn omdat ze uit India moeten komen of dat er een tekort is aan mondkapjes omdat die elders in de wereld worden geproduceerd. De intensieve veehouderij echter spant in alle opzichten de kroon. Wist u dat er jaarlijks in Nederland 600 miljoen dieren worden geslacht? Het benodigde veevoer kunnen wij binnen ons land niet verbouwen en daarom wordt een groot deel van het veevoer geïmporteerd, onder andere uit Zuid-Amerika waar de Amazone wordt gesloopt voor onze behoeften. Wij zijn als land daarom mede verantwoordelijk voor de wereldwijde vervuiling van het milieu. De intensiteit en grootschaligheid van het vervoer, vliegverkeer, bio-industrie en chemische industrie draagt daar een behoorlijk steentje aan bij. Niet voor niets is Nederland één van de meest vervuilde landen in Europa, qua vervuiling van lucht, bodem, oppervlakte water en elektromagnetische smog. Door de overheid en media worden deze resultaten zorgvuldig onder het tapijt geveegd, want dit legt een beperking op aan de door hen voorgestane (oneindige) economische groei.
De uitbraak van het Coronavirus legt de kwetsbaarheid van de mondiale economie bloot. Ten tijde van een pandemie trekt elk land zich terug op zijn eigen stellingen. De les die uit het Coronavirus kan worden getrokken is dat de mondiale economie moet worden teruggebracht naar een zelfverzorgende economie, bijvoorbeeld op een schaal van Europa. Dit is tevens een stimulans voor de lokale en regionale economie en in het bijzonder het Midden en Kleinbedrijf. De import van producten, die ook binnen de EU kunnen worden geproduceerd, moeten onaantrekkelijk worden gemaakt door een milieutax. Het zou eigenlijk niet moeten maar als het niet anders kan, in een krankzinnige wereld waar alleen de economie het hoogste goed en geluk lijkt te zijn, dan zullen we onze ecologie ook een economische waarde moeten geven en evenzo een bosgebied of een individuele boom. Door de beperkingen van de import van veevoer betekent dit het einde van de intensieve veehouderij en kan er een begin worden gemaakt met een nieuwe opzet van de gemende boerenbedrijven van weleer (kringlooplandbouw).
Wat leert ons het Coronavirus nog meer? Dat in onze handelswijze de “Wet van Oorzaak en Gevolg” van toepassing is. Met andere worden wat je zaait zul je oogsten en dat geldt niet alleen voor elk individu maar ook voor het collectief (land of regio). Zo zijn oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen ook een gevolg van deze wet. Immers door de westerse samenleving is oorlog gevoerd in landen met als doel om de bescherming van grondstoffen veilig te stellen. Het overslaan en muteren van virussen van dier naar mens geeft aan hoe roekeloos we met de dieren omgaan, met name met de veedieren.
Deze pandemie zorgt er ook voor dat de mensheid wordt gewaarschuwd en geconfronteerd met het feit dat de huidige maatschappij niet duurzaam is. Steeds meer mensen komen tot het besef dat de neoliberale politiek slechts opkomt voor de belangen van de (multimodale) markt. Men veegt als het ware zijn voeten op het pluche van die markt.
Nu veel mensen tijdelijk thuis mogen werken wordt men er ook meer van bewust welk een stress deze maatschappij oproept, de files, administratieve werkdruk etc. Voor arme mensen in dit rijke land (1,4 miljoen mensen leven onder de armoede grens) moet het toch een nachtmerrie zijn dat de voedselbanken tijdelijk niet kunnen worden bemenst! Ook wordt langzamerhand duidelijk wie het echte werk verzet, zoals de zorgsector en wordt zichtbaar dat er in dit land een heleboel goedbetaalde “NIKS “beroepen zijn die nauwelijks enige toegevoegde waarde hebben.
Kortom het is een periode waarin veel mensen zich zullen bezinnen en realiseren dat deze huidige materialistische maatschappij geen toekomst meer heeft. De vicieuze cirkel die zo kenmerkend is voor het huidige economische beleid moet worden doorbroken. Er moet een omslag gemaakt worden naar een ecologisch beleid. De neoliberale politiek zal, nadat het virus is overgewaaid, ongetwijfeld maatregelen nemen die ervan uitgaan dat het huidige economische systeem blijft functioneren (nog meer monitoren, vaccinatieplicht, e.d.). Ik ben er van overtuigd dat de positieve veranderingen in de maatschappij niet zullen plaatsvinden door de politiek en de (multimodale)markt maar door initiatieven vanuit een samenleving die wakker is geschud. Er zijn reeds de diverse duurzame initiatieven op kleine schaal.
Waarom is dit artikel opgenomen in een spirituele site? (zie facebook: Flow-er of Life)
Omdat maatschappij en bewustwording onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sommige spiritisten willen niet weten wat er op deze aarde gebeurt en geven aan dat alles liefde is. Dat is natuurlijk ook zo, maar we moeten ons realiseren dat we op een aarde wonen waar het net even anders aan toe gaat. Wanneer je het kwaad niet wil zien of ontkent en je je heil zoekt in het licht dan kan het kwaad ongemerkt zijn gang gaan. Met een verhoogd bewustzijn open je je hart, maar word je ook bewust van de misstanden in onze maatschappij. Door ook onze aandacht te vestigen op het kwaad dat onze aarde plundert, kan deze niet meer ongemerkt zijn gang gaan.

Lees meer informatie in onderstaande boeken.

Wie stemt er nog op multinationals?

Als u straks wilt gaan stemmen realiseer je dan dat je daarmee de multimodale markten in de kaart speelt. Die hebben maar één doel: oneindige economische groei en maximalisatie van de winst. Daarin worden ze geen strobreed in de weggelegd door neoliberale  politici die hun voeten vegen op het pluche van de markt, die na hun politieke carrière een dik betaalde baan of adviesfunctie krijgen toegeschoven. En wat is het bereikte resultaat tot nu toe? Het dierenrijk wordt uitgeroeid de natuur wordt vernietigd en het milieu is zwaar vervuild door vervuiling van het oppervlakte water (grondwater, rivieren, zeeën), de bodem is door het vele landbouwgif verontreinigd, onze voeding is ziekmakend, de insecten die voor de bestuiving van de gewassen zorgdragen zijn inmiddels gedecimeerd tot 25 procent van de oorspronkelijke populatie en de lucht is door o.a. door fijnstof en elektromagnetische straling verstikkend. En voor wie het nog niet wist: Nederland staat al lange tijd op de 1e plaats als het meest vervuilende land van Europa! Is het niet opvallend hoeveel politici dit ontkennen? Dus mag er weer een vliegveld in Lelystad worden aangelegd en mogen regionale vliegvelden  worden uitgebreid. Het nieuwste verschijnsel is dat vrijwel elke politicus achter de klimaatdoelstelling aanrent  die zogenaamd onze zieke aarde zou moeten redden. Helaas is dit weer een verdienmodel voor de multimodale markt. Het klimaat volgt grotendeels een natuurlijk proces. Het werkelijk probleem is het inmiddels zwaar vergiftige MILIEU, het klimaat is daarvan  slechts een afgeleide.  

Wat is dan een mogelijke oplossing voor herstel van onze aarde? In mijn vorige blog heb ik daar uitvoerig bij stilgestaan, daarom volsta ik met een korte toelichting. Het milieuprobleem wordt primair veroorzaakt door de alsmaar voortschrijdende globalisering: de mondialisering van de economie. Omdat de politiek vindt dat Nederland maximaal moet kunnen profiteren van de mondiale economie is de wereldwijde import van goederen gigantische groot met alle gevolgen van dien: ernstige vervuiling door overbodige auto- vliegtuig- en scheepvaartbewegingen. In rationeel opzicht zijn de meeste transporten zinloos, omdat veel producten ook in Europa en Nederland kunnen worden geproduceerd. Want welk nut heeft nu de import van fruit, zoals appels uit New Zeeland of prullaria uit China. Zelfs het veevoer komt voor een deel uit Zuid- Amerika om de absurd grote veestapel van ons te voeden? De toekomst is een lokale en regionale economie op de schaal van Europa en uiteraard ons eigen land.

Echter zolang de vrije markt nog als religie wordt bedreven is dit helaas een utopie. Het wordt daarom tijd dat invloedrijke figuren in hoge maatschappelijke posities vanuit hun hart gaan spreken en handelen. Want we hebben politici nodig die het als een eer en grote verantwoordelijkheid beschouwen de gemeenschap te vertegenwoordigen. Echte staatslieden dus, onafhankelijk van economische belangen, die begrijpen dat je een gemeenschap niet alleen kunt runnen op basis van het herfinancieren van schulden en het aansturen van een star begrotingstekort. Het gaat om het uitoefenen van het rentmeesterschap in de ware zin van het woord: de planeet op een verantwoorde wijze overdragen aan de volgende generatie.

Hebben dan de politici alleen schuld hieraan dat dit niet gebeurt ? Grotendeels wel want zij moeten een intermediair te zijn tussen de burgers en de markt, maar zij dienen slechts het belang van de markt. Maar wij moeten zelf ook in de spiegel kijken. Vanwege de hang naar materie hebben veel burgers de neoliberale vele jaren politiek gesteund.  En  dat is niet één specifieke partij want de meeste politieke partijen, ook de oppositie, hanteren neoliberale uitgangspunten: economische groei en marktwerking.

De wereld waarin wij nu leven hebben we in feite allemaal aan meegewerkt. Maar ook al stel je je nog zo bewust op, in deze maatschappij ontkomt haast niemand eraan dat onze ‘individuele ecologische voetafdruk’ groter is dan wat de aarde aan kan. Ook al kun je dit niet voorkomen, het is wel belangrijk om bewust te zijn van je handelingen. Zo kun je je boodschappen kopen bij een middenstander in plaats van bij een grote retailer die zijn schappen vult met exotische groentes en fruit die hij wereldwijd aanvoert, je kunt je vliegvakanties beperken, niet de nieuwste modegrillen volgen maar eerst je oude spullen opgebruiken. Er zijn een legio aan voorbeelden te noemen en je hoeft niet roomser dan de paus te zijn, het gaat er om dat je in de handelingen en beslissingen bewust wordt van de gevolgen voor de omgeving.

Voor stemmen geldt hetzelfde: beken kleur en kies met je hart:

 • stem je voor een eigen belang of voor een partij met een humane en milieuvriendelijke doelstelling (niet te verwarren met een klimaat doelstelling). Helaas zijn partijen met een holistische visie slechts met een lantaarntje te vinden.
 • stem je niet, dan dien je je te realiseren dat de grootste (neoliberale) partij , daar een statistisch voordeel mee heeft.
 • maak je je stem ongeldig, dan geef je bijvoorbeeld blijk dat je niet op een idioot wil stemmen en je stemregistratie telt statistisch gezien wel mee.

En Ik? ik stem op een partij met een holistische visie op het gebied van humaniteit en die de aarde en zijn natuur een warm hart toedraagt.

Meer informatie en ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

 • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
 • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

 

Onze levensverwachting stijgt nauwelijks

Als ik de statistieken mag geloven is onze levensverwachting nog nooit zo hoog geweest. Er zijn zelfs scenario’s opgesteld waarin wordt aangeven dat een groot deel van onze huidige generatie, onze kinderen en kleinkinderen, ouder kunnen worden dan 100 jaar. Maar is dit wel waar? Ik heb een paar feitjes onderzocht die daarin wat meer klaarheid kunnen brengen.

Onze huidige levensverwachting ligt rond de 81 jaar (mannen 80 jaar en vrouwen 82 jaar) Maar rond 1850 lag de levensverwachting aanzienlijk lager, namelijk gemiddeld 37 jaar. Klopt het dan toch dat we statistisch gezien alsmaar ouder worden? Nee want je moet ook naar de oorzaken kijken voordat je conclusies kunt trekken. Er was tot aan het begin van de 20e eeuw sprake van een hoge kindersterfte. De kans dat een zuigeling zou overleven was nauwelijks 40 procent. De volksgezondheid was daar debet aan. De 19e eeuw lijkt zo romantisch, met prachtige grachten en stijlvolle patriciërshuizen, maar in werkelijkheid waren de stadsgrachten open riolen die verschrikkelijk stonken en de grote steden herbergde een omvangrijke ‘’onderwereld’’ van krotwoningen waarin grote gezinnen hutjemutje leefden. Het gebruik van zeep in de gezondheidszorg werd pas eind 19e eeuw gemeengoed en pas begin 20e eeuw werd er een begin gemaakt met de aanleg van een gesloten rioleringsstelsel, een systeem wat we nu nog steeds kennen. Echter als eenmaal de kwetsbare zuigelingenperiode werd overleefd, kon je opgroeien als een sterk mens. En dan konden de mensen uit de periode rond 1850 nog behoorlijk oud worden. Want als de kindersterfte vergelijkbaar wordt gemaakt maakt met de situatie van nu, dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop de mensen rond 1850 stierven 75 jaar te zijn. Dat betekent dat onze huidige levensverwachting na ruim anderhalve eeuw slechts met 6 jaar is toegenomen. Dat is niet erg spectaculair te noemen. Toch schotelen politici en pensioenfondsen ons een ander verhaal voor en leggen de lat voor de pensioengrens steeds hoger. Als statistiek eenzijdig en niet van uit verschillende invalshoeken wordt geïnterpreteerd krijg je grove leugens voorgeschoteld. En dit beperkt zich niet alleen tot dit thema. 

Meer informatie kunt u vinden in de boeken:

 • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave;  ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
 • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

De consequenties van orgaandonatie

Dat de Nederlandse politiek en media vaak nieuws en informatie verspreiden die niet op waarheden of halve waarheden berusten en informatie achterhouden of rookgordijntjes optrekken om zaken te verdoezelen is bekend. Nog afgezien van het afschaffen van het raadgevend referendum en het vaststellen van de sleepwet, heeft deze regering met het aanvaarden van de donorwet een grens overschreden die niet alleen onze privacy aantast maar ook de normen van ethiek overschrijdt. Die wet zorgt ervoor dat mensen die niet actief bezwaar maken tegen orgaandonatie voortaan gelden als een potentiele bron van donoren. Het is toch te gek dat er zonder meer een claim wordt gelegd op onze organen. Ben je tegen orgaandonatie, dan moet er eerst een formuliertje worden ingevuld dat je tegen bent en dan maar hopen dat dit goed wordt verwerkt in het bureaucratische systeem. Moreel is dit verwerpelijk!

Eigenlijk is de wet orgaandonatie een farce, omdat de voorlichting erover uitermate eenzijdig en niet objectief was. Vanuit een rationele invalshoek gezien mogen organen niet afgestorven zijn als ze uit het lichaam worden verwijderd. De definitie hersendood is daarom nogal arbitrair want er is nog enig gevoel in het lichaam aanwezig indien de organen levend worden verwijderd. In de tweede plaats is de vraag: hoe zorgvuldig zal er met jouw orgaan worden omgegaan? Er is nu al een (criminele) handel in organen en wie zegt dat de wachtlijst voor donorontvangers eerlijk wordt gehanteerd?  Wie garandeert dat iemand met veel invloed en rijkdom zich geen plaatsje verwerft voor ‘hoogste prioriteit’ op de wachtlijst? Het feit dat een getransplanteerd orgaan afstootneigingen heeft, geeft ook aan dat dit (energetisch) vreemde orgaan niet in een ander lichaam thuishoort. Tenzij je je organen wil doneren aan een vriend of familielid kun je niet weten hoe een onbekende ontvanger hiermee zal omgaan. Daarnaast wordt met de wet orgaandonatie ook de ontwikkeling van kunstorganen gestagneerd.

Vanuit spirituele invalshoek gezien vormt je orgaan een wezenlijk stukje energie dat jouw specifieke energie is. De vraag is hoe gaat de donorontvanger daarmee om. In het ergste geval is de donorontvanger daarmee in staat om te stelen of misschien wel om te moorden. En dat belast op negatieve wijze je energielichaam, wat voor jou als donorgever in het hiernamaals karma kan veroorzaken. Ook als een mens zogenaamd hersendood wordt verklaard is het allerminst zeker of het energielichaam het fysieke lichaam volledig heeft verlaten. Sterker nog, er blijft in het lichaam de eerste dagen altijd een beetje gevoel achter in het stoffelijke lichaam, noem het maar een laatste restje ziel, vooral als de donorgever sterk aan de aarde en aardse bezittingen was gehecht. De kans is daarom niet ondenkbeeldig dat de donor “geestelijk” de operatie meemaakt. Wees daarom terughoudend met het afstaan van uw organen, temeer daar veel mensen nog zo weinig weten over leven en dood en over de oorzaken van ziek zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het boek:

 • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
 • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

De chaos in de wereld is een afspiegeling van ons collectief bewustzijn

Waar komt bij veel mensen het gevoel van onvrede vandaan? Is het een gevoel van onmacht over de huidige maatschappelijke situatie, de ergernis over het autoritaire gedrag van politici, de vrees dat men tekort komt, de schrik voor armoede, ziekte, eenzaamheid of de dood ? Of is het angst? Emoties als woede, haat, agressie, stress, apathie zijn allemaal vormen van angst. Niemand kan zeggen ik heb geen angst, maar het is wel belangrijk bewust te worden van al onze angsten en ons leven er niet door laten beheersen. Want angst is negatieve gedachtekracht en is zo sterk dat je gaat geloven wat je denkt, waardoor je je doemscenario’s waarmaakt. Immers de chaos in de wereld is een afspiegeling van ons collectief bewustzijn. Overigens mogen negatieve gedachten niet verward worden met kritisch denken. Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert en beoordeelt. Het is belangrijk dat positieve  gedachtekracht het negatieve ‘overschaduwt’. Daarom is positieve gedachtekracht de sleutel tot veranderingen. Maar hoe ga je daar concreet mee om?

Allereerst moeten we ons realiseren dat een autoritaire samenleving is gebaseerd op drie  uitgangspunten: namelijk ideologie, bureaucratie, angst. Voorheen was in de westerse maatschappij het georganiseerde geloof het ideologische uitgangspunt. Thans is de ‘mondiale economie’ de nieuwe religie. Deze ideologie zorgt voor de verwoesting van de aarde door oneindige groei en schaalvergroting. Dat Nederland en Europa bestuurd worden door een  ‘bureaucratisch systeem’, met overdreven wet- en regelgeving, controlesystemen en eenzijdige propaganda, behoeft geen betoog. Het derde uitgangspunt ‘angst’ is echter het sluitstuk voor dictatuur. Als angst een voedingsbodem krijgt dan is een autoritaire samenleving onontkoombaar. Om dat te voorkomen moeten we onze angsten onder ogen zien en relativeren. De mens beschikt zelf over de sleutel om positieve veranderingen te bewerkstelligen, om bewust controle te nemen over zijn eigen handelingen en beslissingen via het vermogen van de vrije wil.

  

Om dit te kunnen begrijpen moet eerst de huidige situatie onder de loep worden genomen. We leven momenteel in een materialistische cultuur waarin de hang naar rijkdom en overdreven luxe niet te stelpen is. De markt en overheid bedelven ons met informatie en regels en willen ons de normen voor geluk en koopgedrag opdringen, wat je moet eten en drinken, welke medicijnen goed voor je zijn, wat de laatste mode is die je moet dragen om niet voor gek te lopen, welke auto je moet rijden om je stoer te voelen, hoe de ideale mens eruit ziet en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ook de media vertellen ons niet de juiste achtergronden van het nieuws. We zijn als burger sterk afhankelijk geworden van de werkgever, de overheid en wat de media ons vertellen. Individualisering is geen vrijheid en heeft egoïstische trekjes gekregen. Onbewust gedrag komt voor in alle bevolkingslagen en het individualisme is bij sommigen geworden tot een “dikke ik”. Die mensen gedragen zich als consumptieslaven.

Onze autonomie wordt steeds meer ingeperkt. We moeten daarom onze eigen wil laten spreken. Als samenleving moeten we de situatie omdraaien en minder afhankelijk worden van de markt, de overheid en de media. Je bepaalt zelf wat goed en gezond voor je is. Bevrijd je van de normen die de maatschappij ons oplegt, pas dan kun je de wereld waarnemen vanuit een ander perspectief. Onze vrije wil gaat niet alleen over een maatschappelijk perspectief maar heeft vooral betrekking op onszelf. In onze geest kunnen we wel degelijk een vrije wil ontwikkelen als we beseffen dat vrije wil een bewuste handeling is waar je je moreel en ethisch verantwoordelijk voor voelt. Als je hiervan bewust wordt schuif je je verantwoordelijkheid niet meer af door je te verschuilen achter een organisatie of systeem, waarbij een autoriteit zegt hoe je moet handelen. Beschouw luxe en rijkdom als functioneel en deels onnodig want je kunt het niet meenemen in je graf. Je angst onder ogen durven zien is de sleutel voor bewustzijn, want hiermee reduceer je de angst voor de toekomst, voor een dictatuur, voor ziekte, om zonder werk of partner te geraken of voor de dood.

In de praktische toepassing van dit principe betekent dat je ervan bewust bent wat je koopt, eet en drinkt en bij wie je koopt. Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan een kleine ondernemer in plaats van een grootwinkelbedrijf. Er zijn tal van burgerinitiatieven zoals lokale coöperaties voor bijvoorbeeld biologische producten als groente en fruit.

Televisie is één van de succesvolste beïnvloedingsinstrumenten om mensen te conditioneren. Luister daarom selectief naar nieuwsprogramma’s en beoordeel al die informatie van verschillende invalshoeken.  We hebben niet voor niets internet en raadpleeg daarbij verschillende bronnen. Ga niet meer stemmen maar maak je stem ongeldig of stem op een partij die humaniteit in zijn programma heeft en er ook naar handelt. Die moet je overigens met een lantaarntje zoeken.

Kijk zo min mogelijk naar politieke debatten. Het is een compleet mediacircus en veel wijzer word je er toch niet van. Bovendien geven dalende kijkcijfers een indicatie van de impopulariteit van politici en dat is toch de bedoeling?Wees kritisch over de uitkomsten van zogenaamde statistisch uitgevoerde onderzoeken. Vaak is niet duidelijk welke parameters (variabelen) zijn ingevoerd en bij de objectiviteit van de conclusies kunnen vraagtekens worden gezet wanneer dat in het belang is van de opdrachtgever.

Realiseer je dat een sociale status van een succesvolle carrière erg fragiel is. Alles kan in deze onberekenbare maatschappij in één keer worden weggevaagd, door een crisis, faillissement of ontslag.  Klokkenluiders zijn dun gezaaid, maar zouden wel een standbeeld moeten krijgen. Werk nooit voor een idioot. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan als de alternatieven niet overvloedig voorhanden zijn. Vandaar dat er zoveel zelfstandige ondernemers (ZZP-er’s) actief zijn. 

Sluit geen overmatige verzekeringen af en ga zo min mogelijk langetermijnverplichtingen aan. Financiële schulden zijn geen zegen voor jou, maar voor de bank. Weiger elke vorm van colportage, telefonisch en aan de deur via enquête. Je hebt er niet om gevraagd, dus men heeft niet het recht om je lastig te vallen.

Goede doelen: denk na over wat de bestuurder van een charitatieve instelling verdient, vaak is dit ver boven de Balkenende-norm.

Neem eigen verantwoordelijkheid en verschuil je niet achter de meningen of dogma’s van de kerk, overheid, een politieke partij of die van politieke praatprogramma’s op radio en televisie.

Laat het beknellende idee dat er slechts één zienswijze is los. Vrijheid van denken is ook het accepteren van de diversiteit van culturele en levensbeschouwelijke stromingen, mits ze uitgaan van respect voor mens en natuur! Deze laatste zinsnede wordt nog wel eens vergeten, vooral door politici.

En tenslotte: vuurwerk afsteken hoort niet thuis in een bewuste maatschappij.

Kortom we leven in een tijd dat waarin we kleur moeten bekennen, laten zien wie we zijn met betrokkenheid voor anderen. Want het overwinnen en relativeren van de massale angst in de samenleving is een laatste strohalm voor herstel van onze autonomie. Als meer mensen dit beseffen zullen positieve maatschappelijke veranderingen uiteindelijk door de samenleving tot stand worden gebracht en niet door de machtshebbers: de multinationale markt en de politiek.

Meer informatie, ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

Leven we in een parlementaire dictatuur?

Veel mensen verwachten veel van de klimaatconferentie in Polen. Op radio en televisie wordt er verlangend naar uitgekeken. Helaas ik voorspel u een deceptie. In een van mijn vorige artikelen gaf ik aan dat de doelstelling om minder CO2 uit te stoten slechts symptoombestrijding is. Immers de primaire oorzaak van alle milieuproblemen is de enorme schaalvergroting door de mondiale economie. Zolang deze schaalvergroting voortduurt zullen veel van de voorgestelde milieumaatregelen slechts een verdienmodel zijn voor multinationale ondernemingen.

De vraag is: hoe komt het dat het huidige economische beleid, die verwoestend is voor de aarde en de mens, in stand blijft en waarom is de oppositie in de Tweede Kamer toch zo zwak? Alles wat de regering voorstelt wordt zonder meer geslikt. In werkelijkheid hebben we te maken met een parlementaire dictatuur, omdat de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer geen onafhankelijke positie hebben en in de besluitvorming er geen eigen mening op na mogen houden. In de figuur geven de geel gemarkeerde blokken het interne netwerk aan van besluitvorming. De oppositie staat daarbij buitenspel.

Het ideaalbeeld van een parlementaire democratie is in de loop der jaren nogal verdampt. Ondanks het feit dat de wereld van vandaag, door de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie er heel anders uitziet, is onze democratie geen spat veranderd en heeft zelfs autoritaire trekken gekregen. De regering bestaat meestal uit een coalitie van verschillende partijen. Zij is de uitvoerder van het voorgenomen beleid, via een zogenaamd regeerakkoord, dat meestal in ‘beton is gegoten.

In wezen zou de Tweede Kamer, waarin de volksvertegenwoordigers zitting hebben een belangrijke taak moeten vervullen. Die hebben de taak om de voorstellen van de regering, zoals wet- en regelgeving onafhankelijk te controleren en te toetsen. LET  WEL onafhankelijk dus niet gebonden!

Zo rond de jaren ‘60 en ‘70 was het nog gebruikelijk dat volksvertegenwoordigers over de stemming van een wetsvoorstel een eigen onafhankelijke mening konden ventileren. Thans wordt dit al geruime tijd niet meer geaccepteerd, door het partijbestuur. Van de volksvertegenwoordigers van een regeringspartij wordt verwacht dat zij het standpunt van de regering onvoorwaardelijk steunen. Om op een meerderheid van stemmen te kunnen rekenen is er door de partijtop een kadaverdiscipline ingevoerd. Dat de meerderheid van de volksvertegenwoordigers akkoord is gegaan met een regeerakkoord doet hier niets aan af. Immers de uitwerking van een abstract beleidsdocument kan in de uitvoering heel andere gezichtspunten opleveren!

Een volksvertegenwoordiger die zich niet wil conformeren aan de doctrine van de partijtop en een afwijkende mening ventileert kan bij de eerstvolgende verkiezingen rekenen op een lagere of zelfs een onverkiesbare plaats op de kieslijst. Met andere woorden: in dit politieke systeem ‘keurt de  slager zijn eigen vlees’. De oppositie kan hooguit een paar punten of komma’s plaatsen achter een regeringsbesluit. Gelet op hun stemgedrag staan overigens veel oppositiepartijen achter het beleid van de regering. Alleen in ethische kwesties mogen de volksvertegenwoordigers een eigen stem laten horen, zoals laatst over het voorstel inzake de “Wet Orgaandonatie.” Toen gaf het partijbestuur de volksvertegenwoordigers de vrije keuze.

Er wordt zo vaak gezegd dat democratie niet de beste vorm is, maar het minst slechtste systeem. Maar dat is verre van waar, want hoe voorkom je dat een regering ongecontroleerd zijn gang kan gaan? Dat is alleen mogelijk als de Tweede Kamer een onafhankelijke positie zou hebben, die niet gebonden is aan politiek. Als bijvoorbeeld de Tweede Kamer uit vertegenwoordigers van maatschappelijk organisaties zou bestaan, zou je al een deel van het probleem hebben opgelost!!!

De vraag is of de huidige “parlementaire dictatuur’’ in staat is zich te ontwikkelen naar een open democratie met echte volksvertegenwoordigers. Zolang de vrije markt nog als religie wordt bedreven is dit helaas een utopie. Het wordt tijd dat invloedrijke figuren in hoge maatschappelijke posities vanuit hun hart gaan spreken. Vervolgens hebben we politici nodig die het als een eer en grote verantwoordelijkheid beschouwen de gemeenschap te vertegenwoordigen. Echte staatslieden dus, onafhankelijk van economische belangen, die begrijpen dat je een gemeenschap niet alleen kunt runnen op basis van het herfinancieren van schulden en het aansturen van een star begrotingstekort. Het gaat om het uitoefenen van het rentmeesterschap in de ware zin van het woord: de planeet op een verantwoorde wijze overdragen aan de volgende generatie.

Wanneer worden kiezers zich ervan bewust dat de politiek zich als een vazal gedraagt van de markt en de bankiers! Zij zijn medeverantwoordelijk voor de huidige maatschappelijke chaos Het is tijd om wakker te worden en te realiseren dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben.  Hoe? wordt vervolgd.

Meer informatie, ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

Het huidige milieubeleid is symptoombestrijding

In mijn vorig artikel heb ik mijn ongerustheid uitgesproken over de lobby voor nieuwe kerncentrales en gaf daarbij aan dat de doelstelling om minder CO2 uit te stoten in de EU en met name in Nederland slechts symptoombestrijding is. Immers de primaire oorzaak van alle milieuproblemen, zoals luchtvervuiling, bodemverontreiniging, vervuiling van het oppervlakte water en elektromagnetische straling, is de enorme schaalvergroting door de mondiale economie, ook wel globalisering genoemd.

Het huidige regeringsbeleid alsmede de vele eerdere kabinetten hebben allen één ding gemeen: ‘zij omarmen de globalisering en willen daar zoveel mogelijk van profiteren’.Met dit beleid wordt de aarde ‘uitgewoond‘ en ziek gemaakt. Nederland is niet voor niets, het meest vervuilde land in Europa in alle milieucategorieën!

Eén voorbeeld van ziekmakende schaalvergroting is de intensieve veehouderij. Jaarlijks worden er in Nederland 500 miljoen dieren geslacht (vijfhonderdmiljoen!!!) en tevens een groot aantal dieren op transport gesteld voor de export, vooral kalveren. Ons land heeft echter onvoldoende landbouwgrond voor het produceren van het benodigde veevoer. Een groot deel van het veevoer wordt daarom uit andere continenten geïmporteerd, o.a. uit Zuid- Amerika. Op deze manier werken wij mee aan de ontbossing van het Amazonegebied.

Nederland is daarom in grote mate verantwoordelijk voor de instandhouding van de mondiale economie en alle destructieve gevolgen ervan. Om structureel milieuproblemen aan te pakken dient de economie daarom weer een menselijke schaal te krijgen, namelijk door het creëren van een zelfverzorgende economie. Een economie op Europese schaal, ondersteund door regionale en lokale initiatieven van burgers en het midden- en kleinbedrijf. Het opzetten van coöperaties speelt hierin een belangrijke rol.

Propaganda voor bouw van nieuwe kerncentrales hoort thuis in de categorie van symptoombestrijding.  De (in)directe gevolgen van een kernramp zijn eenieder  bekend. Zelfs als kerncentrales  een gevaar voor mens en milieu zijn,  zoals in België  het geval is, blijven deze centrales toch nog operationeel. Het politieke beleid is reeds lang geleden in vicieuze cirkels terechtgekomen. Wij als samenleving zullen dit moeten doorbreken door onze stem te laten horen en eigen verantwoording te tonen. Hoe?, daar wil ik in een volgend artikel op terugkomen.

Citaten uit het boek is de aarde een slaven planeet (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt)

Controversiële energiepolitiek

De vondst van een aardgasbel, eind jaren vijftig,  heeft van Nederland een lui land gemaakt. De ervaring leert dat landen die over natuurlijke hulpbronnen beschikken, hun prikkels verliezen om inventief en creatief te handelen. Nederland wint jaarlijks tachtig miljard kubieke meter aardgas, waarvan de helft voor export is bestemd. Het gas levert de staat ieder jaar ongeveer tien miljard euro op. Maar deze opbrengsten zijn eindig en binnen niet al te lange tijd is deze ‘geldbron’ opgedroogd.

Maar dat is niet het ergste, het probleem is dat de aardgasopbrengsten in al die jaren niet duurzaam zijn besteed. De aardgasbaten vloeien hoofdzakelijk naar het Fonds Economische Structuurversterking, waaruit ministeries mogen putten voor projecten die gericht zijn op de verbetering van de economische structuur. In de praktijk betekent dit, dat het geld vooral gaat naar asfalt en beton, zoals de Mainport Schiphol, de Hoge Snelheidslijn en de Betuwelijn. ………..Het potverteren van ons aardgas is onverantwoord. Nederland heeft van meet af aan nagelaten duurzaam te investeren in de energiesector, waarbij de aardgasbaten aangewend hadden kunnen worden voor alternatieve vormen van energie, als vervanger van de fossiele brandstoffen.

Nederland heeft een wereldfaam in waterbouw wanneer het gaat om de verdediging van het land tegen zee- en rivierwater, maar is niet in staat gebleken om die kennis  door te ontwikkelen in waterkrachtcentrales voor opwekking van duurzame energie, zoals energieopwekking uit getijverschillen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het verschil tussen eb en vloed. Structurele investeringen in een vloedeiland in de Noordzee, of het beter benutten van het getijdeniveau bij de Oosterscheldedam in Zeeland komen niet van de grond. De ideeën en kennis zijn er, maar de politieke moed ontbreekt om dergelijke initiatieven financieel te ondersteunen. Onder het mom van ‘economisch onhaalbaar’ struikelen de meeste innovatieve creaties in de uitvoering. Op de lange duur verdwijnt vanzelf ook de aanwezige kennis uit het land, of is inmiddels verkocht aan buitenlandse investeerders die er wel brood in zien……….….

Conservatief of kortzichtig?

Kernenergie is volgens het kabinet een belangrijke overbrugging naar een duurzame energievoorziening. Kerncentrales stoten namelijk geen CO2 uit, maken Nederland minder afhankelijk van kolen en andere fossiele brandstoffen. Daarom biedt het kabinet ruimte aan het ontwikkelen van nieuwe kerncentrales. Radioactief stralingsgevaar en kernafval worden klaarblijkelijk over het hoofd gezien. De kernramp in de kernenergiecentrale Fukushima in Japan als gevolg van een zeebeving, brengt het Nederlandse kabinet niet op andere gedachten. De verantwoordelijke minister (Kabinet Rutte 1) adviseerde een stresstest die een beter inzicht zou geven in de veiligheidsmarges. Maar de minister had beter zelf een stresstest kunnen ondergaan, want de gevolgen van een kernramp zijn desastreus voor alles wat leeft. Nog afgezien van het feit dat we de volgende generaties gedurende duizenden jaren met gevaarlijk kernafval opzadelen.

Als het zwaar gehavende gebouw van reactor 4 in de Japanse Fukushima centrale  door een nieuwe aardbeving zou instorten zijn de gevolgen even catastrofaal als de ramp in Tsjernobyl en misschien nog wel erger. Nog een keer zo’n ramp en ons voortbestaan wordt ernstig bedreigd. De huidige radioactiviteit heeft het grondwater besmet en komt nog steeds in het zeewater terecht en wordt met de stroming wereldwijd meegevoerd, met alle gevolgen van dien voor de visstand en de gezondheid van de mens. Opvallend is dat er in de media zo weinig over wordt bericht: we worden onwetend gehouden. Ook het kortetermijngeheugen laat de overheid dikwijls in de steek. Er worden  sinds enige tijd weer landbouwproducten, waaronder graan, geïmporteerd uit de Oekraïne, waar de kernramp van Tsjernobyl nog steeds zijn radioactieve sporen achterlaat.

Dichter bij huis doen zich grote problemen voor bij de berging van kernafval. In de zoutkoepel Asse, in de Duitse deelstaat Nedersaksen, zijn ruim 126.000 vaten laag- en middelradioactief afval opgeslagen. Maar die ondergrondse zoutkoepels zijn allerminst veilig, zoals altijd werd beweerd. Na 40 jaar opslag is het radioactieve afval gaan lekken. Inmiddels is de Duitse overheid begonnen met het terughalen van vaten met kernafval uit de koepels. Daarna moeten de vaten ergens definitief opgeborgen worden. Het zal een complexe operatie worden, met een nog onbekende eindbestemming…………………..

De plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Borssele, Zeeland en Noord- Groningen zijn ook nog lang niet van de baan. De plannen zijn tijdelijk in de koelkast gezet omdat door de economische crisis de vraag naar elektriciteit is gedaald. Door het opraken van het aardgas en het conservatieve overheidsbeleid……..moet men vrezen dat de initiatieven voor nieuwe kerncentrales niet definitief zijn afgeblazen. Het getuigt van kortzichtigheid om uitgerekend in Zeeland, het meest kwetsbare deel van Nederland, de optie voor een nieuwe kerncentrale open te houden………………

Meer informatie en ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

 • ‘Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
 • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

Alarm voor de bouw van kernenergiecentrales!!!

Kernenergie is ook in vorige kabinetten nooit van de bestuursagenda geweest. Men heeft slechts gewacht tot het politieke tij gunstig is om kernenergie als een zogenaamde duurzame oplossing te introduceren. Via de media wordt inmiddels volop gelobbyd met valse voorwendsels, zoals afgelopen zondag  4 november in de uitzending van Lubach. Dat Lubach zich als een vazal van het establishment ontpopte bleek al uit eerdere uitzendingen, zoals  over het thema ‘alternatieve geneeskunde’. Afgelopen zondag viel hij echter volledig door de mand toen hij kernenergie promootte. Is er sprake van toeval dat een dag later de voorzitter van de VVD zijn mening gaf dat kerncentrales nodig zijn om de milieudoelen te halen?, zoals vermindering van CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen.

Allereerst is een verbreding over het begrip milieuvervuiling op zijn plaats. Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door de mens, zoals de vervuiling van de lucht (stikstofoxiden, fijnstof), water- en grondvervuiling (mest, plastiek soep) en elektromagnetische straling (wifi). In al  deze categorieën scoort Nederland het hoogst in Europa als het gaat om milieuvervuiling.

 

De oorzaak van al die vervuiling is de mondiale economie. Jaarlijks transporteert Nederland 1,7 miljard ton aan goederen waaronder de import van halffabricaten en eindproducten. Nadat er op deze producten ‘toegevoegde waarde’ wordt toegevoegd (herverpakken, stickeren en voorzien van gebruiksaanwijzing) wordt zo’n 80 procent van deze producten geëxporteerd naar de rest van Europa. Ca. 2/3 van dit vervoer gaat via de vrachtauto. Vandaar dat onze wegen overvol zijn, met alle milieugevolgen van dien, want 1 procent economische groei is 2,5 procent mobiliteitsgroei!

Daarnaast worden de meest onnodige producten ingevoerd die we ook in Europa kunnen produceren. Voor wat agrarische producten betreft zijn dit bijvoorbeeld appels uit Australie of wijn uit Nieuw Zeeland.  Al die producten worden met enorme containerschepen naar onze havens vervoerd  en moeten er meer dan 25.000 km voor varen. Dat is nog eens milieu vervuiling!  Uitbreiding van de vliegvelden Schiphol, Lelystad  en Beek  is niet nodig als de kerosine belast zou worden.

DE PRIMAIRE OORZAAK VAN MILIEUVERVUILNG IS DAAROM DE MONDIALE ECONOMIE, OOK WEL GLOBALISERING GENOEMD. WE MOETEN TOEGROEIEN NAAR EEN ZELFVERZORGENDE ECONOMIE IN EUROPA, ONDERSTEUND MET DE NODIGE LOCALE INITIATIEVEN ZOALS COOPERATIES! DAN PAS PAKKEN WE HET MILIEUPROBLEEM AAN, DAT MEER IS DAN SLECHTS CO2 UITSTOOT. HET HUIDIGE BELEID VOOR DE MILIEUAANPAK IS SLECHTS EEN DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT WAARVOOR VEEL INVESTERINGEN MOETEN WORDEN VERRICHT. WAARSCIJNLIJK IS HET NOG EEN VERDIENMODEL OOK. MEN SPEELT MET VUUR ALS ER IN NEDERLAND OOK NOG KERNCENTRALES WORDEN INGEZET.

NET ALS IN DE GENEESKUNDE HET GEVAL IS ZAL IN EERSTE INSTANTIE DE OORZAAK VAN HET PROBLEEM MOETEN WORDEN AANGEPAKT EN NIET DE BESTRIJDING VAN SYMPTONEN. DEZELFDE VERGELIJKING GAAT OOK OP VOOR ONZE ECONOMIE. OP DIT MOMENT DOEN WE VRIJWEL NIETS AAN HET WERKELIJKE ECONOMISCHE PROBLEEM, MAAR BESTIJDEN SLECHTS DE SYMPTONONEN.

Gelukkig komen er vanuit de samenleving steeds meer initiatieven van de grond, zoals burgercoöperaties, burgerinitiatieven e.d.

Een humane verandering van onze maatschappij zal daarom eerder tot stand komen vanuit de samenleving dan door de macht (markt en politiek). Positief denken is enorm belangrijk en heeft een enorme kracht. Het is m.i. daarbij belangrijk om in grote lijnen te begrijpen hoe op dit moment onze maatschappij functioneert en in welke humane richting deze zou moeten veranderen.

Meer informatie en ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

 • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
 • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist