De chaos in de wereld is een afspiegeling van ons collectief bewustzijn

Waar komt bij veel mensen het gevoel van onvrede vandaan? Is het een gevoel van onmacht over de huidige maatschappelijke situatie, de ergernis over het autoritaire gedrag van politici, de vrees dat men tekort komt, de schrik voor armoede, ziekte, eenzaamheid of de dood ? Of is het angst? Emoties als woede, haat, agressie, stress, apathie zijn allemaal vormen van angst. Niemand kan zeggen ik heb geen angst, maar het is wel belangrijk bewust te worden van al onze angsten en ons leven er niet door laten beheersen. Want angst is negatieve gedachtekracht en is zo sterk dat je gaat geloven wat je denkt, waardoor je je doemscenario’s waarmaakt. Immers de chaos in de wereld is een afspiegeling van ons collectief bewustzijn. Overigens mogen negatieve gedachten niet verward worden met kritisch denken. Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert en beoordeelt. Het is belangrijk dat positieve  gedachtekracht het negatieve ‘overschaduwt’. Daarom is positieve gedachtekracht de sleutel tot veranderingen. Maar hoe ga je daar concreet mee om?

Allereerst moeten we ons realiseren dat een autoritaire samenleving is gebaseerd op drie  uitgangspunten: namelijk ideologie, bureaucratie, angst. Voorheen was in de westerse maatschappij het georganiseerde geloof het ideologische uitgangspunt. Thans is de ‘mondiale economie’ de nieuwe religie. Deze ideologie zorgt voor de verwoesting van de aarde door oneindige groei en schaalvergroting. Dat Nederland en Europa bestuurd worden door een  ‘bureaucratisch systeem’, met overdreven wet- en regelgeving, controlesystemen en eenzijdige propaganda, behoeft geen betoog. Het derde uitgangspunt ‘angst’ is echter het sluitstuk voor dictatuur. Als angst een voedingsbodem krijgt dan is een autoritaire samenleving onontkoombaar. Om dat te voorkomen moeten we onze angsten onder ogen zien en relativeren. De mens beschikt zelf over de sleutel om positieve veranderingen te bewerkstelligen, om bewust controle te nemen over zijn eigen handelingen en beslissingen via het vermogen van de vrije wil.

  

Om dit te kunnen begrijpen moet eerst de huidige situatie onder de loep worden genomen. We leven momenteel in een materialistische cultuur waarin de hang naar rijkdom en overdreven luxe niet te stelpen is. De markt en overheid bedelven ons met informatie en regels en willen ons de normen voor geluk en koopgedrag opdringen, wat je moet eten en drinken, welke medicijnen goed voor je zijn, wat de laatste mode is die je moet dragen om niet voor gek te lopen, welke auto je moet rijden om je stoer te voelen, hoe de ideale mens eruit ziet en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ook de media vertellen ons niet de juiste achtergronden van het nieuws. We zijn als burger sterk afhankelijk geworden van de werkgever, de overheid en wat de media ons vertellen. Individualisering is geen vrijheid en heeft egoïstische trekjes gekregen. Onbewust gedrag komt voor in alle bevolkingslagen en het individualisme is bij sommigen geworden tot een “dikke ik”. Die mensen gedragen zich als consumptieslaven.

Onze autonomie wordt steeds meer ingeperkt. We moeten daarom onze eigen wil laten spreken. Als samenleving moeten we de situatie omdraaien en minder afhankelijk worden van de markt, de overheid en de media. Je bepaalt zelf wat goed en gezond voor je is. Bevrijd je van de normen die de maatschappij ons oplegt, pas dan kun je de wereld waarnemen vanuit een ander perspectief. Onze vrije wil gaat niet alleen over een maatschappelijk perspectief maar heeft vooral betrekking op onszelf. In onze geest kunnen we wel degelijk een vrije wil ontwikkelen als we beseffen dat vrije wil een bewuste handeling is waar je je moreel en ethisch verantwoordelijk voor voelt. Als je hiervan bewust wordt schuif je je verantwoordelijkheid niet meer af door je te verschuilen achter een organisatie of systeem, waarbij een autoriteit zegt hoe je moet handelen. Beschouw luxe en rijkdom als functioneel en deels onnodig want je kunt het niet meenemen in je graf. Je angst onder ogen durven zien is de sleutel voor bewustzijn, want hiermee reduceer je de angst voor de toekomst, voor een dictatuur, voor ziekte, om zonder werk of partner te geraken of voor de dood.

In de praktische toepassing van dit principe betekent dat je ervan bewust bent wat je koopt, eet en drinkt en bij wie je koopt. Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan een kleine ondernemer in plaats van een grootwinkelbedrijf. Er zijn tal van burgerinitiatieven zoals lokale coöperaties voor bijvoorbeeld biologische producten als groente en fruit.

Televisie is één van de succesvolste beïnvloedingsinstrumenten om mensen te conditioneren. Luister daarom selectief naar nieuwsprogramma’s en beoordeel al die informatie van verschillende invalshoeken.  We hebben niet voor niets internet en raadpleeg daarbij verschillende bronnen. Ga niet meer stemmen maar maak je stem ongeldig of stem op een partij die humaniteit in zijn programma heeft en er ook naar handelt. Die moet je overigens met een lantaarntje zoeken.

Kijk zo min mogelijk naar politieke debatten. Het is een compleet mediacircus en veel wijzer word je er toch niet van. Bovendien geven dalende kijkcijfers een indicatie van de impopulariteit van politici en dat is toch de bedoeling?Wees kritisch over de uitkomsten van zogenaamde statistisch uitgevoerde onderzoeken. Vaak is niet duidelijk welke parameters (variabelen) zijn ingevoerd en bij de objectiviteit van de conclusies kunnen vraagtekens worden gezet wanneer dat in het belang is van de opdrachtgever.

Realiseer je dat een sociale status van een succesvolle carrière erg fragiel is. Alles kan in deze onberekenbare maatschappij in één keer worden weggevaagd, door een crisis, faillissement of ontslag.  Klokkenluiders zijn dun gezaaid, maar zouden wel een standbeeld moeten krijgen. Werk nooit voor een idioot. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan als de alternatieven niet overvloedig voorhanden zijn. Vandaar dat er zoveel zelfstandige ondernemers (ZZP-er’s) actief zijn. 

Sluit geen overmatige verzekeringen af en ga zo min mogelijk langetermijnverplichtingen aan. Financiële schulden zijn geen zegen voor jou, maar voor de bank. Weiger elke vorm van colportage, telefonisch en aan de deur via enquête. Je hebt er niet om gevraagd, dus men heeft niet het recht om je lastig te vallen.

Goede doelen: denk na over wat de bestuurder van een charitatieve instelling verdient, vaak is dit ver boven de Balkenende-norm.

Neem eigen verantwoordelijkheid en verschuil je niet achter de meningen of dogma’s van de kerk, overheid, een politieke partij of die van politieke praatprogramma’s op radio en televisie.

Laat het beknellende idee dat er slechts één zienswijze is los. Vrijheid van denken is ook het accepteren van de diversiteit van culturele en levensbeschouwelijke stromingen, mits ze uitgaan van respect voor mens en natuur! Deze laatste zinsnede wordt nog wel eens vergeten, vooral door politici.

En tenslotte: vuurwerk afsteken hoort niet thuis in een bewuste maatschappij.

Kortom we leven in een tijd dat waarin we kleur moeten bekennen, laten zien wie we zijn met betrokkenheid voor anderen. Want het overwinnen en relativeren van de massale angst in de samenleving is een laatste strohalm voor herstel van onze autonomie. Als meer mensen dit beseffen zullen positieve maatschappelijke veranderingen uiteindelijk door de samenleving tot stand worden gebracht en niet door de machtshebbers: de multinationale markt en de politiek.

Meer informatie, ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

    • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
    • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist
Geplaatst in blog.