Luidt het Coronavirus het einde van de mondiale economie in?

Wereldwijd nemen overheden drastische maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Maar de hamvraag waaraan te makkelijk aan voorbij wordt gegaan is: “wat is de primaire oorzaak van deze infectieziekte?”. De bron van veel infectieziekten zoals Q-koorts, Vogelgriep, Sars is voornamelijk terug te voeren op intensieve veehouderij. Deze sector maakt onderdeel uit van de neoliberale doctrine van de vrije markt. Het desastreuse gevolg hiervan is dat er een mondiale economie is ontstaan die van alle kanten faalt. Vanuit de samenleving ontstaat daarom steeds meer de vraag waarom er niet wordt gekozen voor een zelfverzorgende econome waarin de ecologische uitgangspunten, namelijk die van mens, dier en natuur worden gerespecteerd en waardoor we minder afhankelijk worden van de import van goederen uit andere continenten.
Want wat is er aan de hand?
De maakindustrie in Nederland is tot op het bot toe uitgehold en de specialisatie en schaalvergroting hebben gigantische vormen aangenomen. Jaarlijks worden er van, naar en door Nederland 16 miljard ton goederen vervoerd. Het zijn producten die grotendeels worden ingevoerd uit andere continenten en vervolgens worden doorgevoerd naar de rest van Europa. Enorme vervoersafstanden moeten daartoe worden overbrugt, met rampzalige gevolgen voor het milieu. Ook containerongevallen, zoals onlangs op de Noordzee plaatsvond, zijn geen uitzondering. Veel geïmporteerde goederen kunnen grotendeels ook in Europa worden geproduceerd of verbouwd. Want wie zit er nu te wachten op appels uit Australië of Zuid Amerika. Die groeien hier ook aan de boom. Of wijn uit Nieuw-Zeeland of prullaria uit Azië. Het is toch te gek voor woorden dat bepaalde medicijnen op dit moment schaars zijn omdat ze uit India moeten komen of dat er een tekort is aan mondkapjes omdat die elders in de wereld worden geproduceerd. De intensieve veehouderij echter spant in alle opzichten de kroon. Wist u dat er jaarlijks in Nederland 600 miljoen dieren worden geslacht? Het benodigde veevoer kunnen wij binnen ons land niet verbouwen en daarom wordt een groot deel van het veevoer geïmporteerd, onder andere uit Zuid-Amerika waar de Amazone wordt gesloopt voor onze behoeften. Wij zijn als land daarom mede verantwoordelijk voor de wereldwijde vervuiling van het milieu. De intensiteit en grootschaligheid van het vervoer, vliegverkeer, bio-industrie en chemische industrie draagt daar een behoorlijk steentje aan bij. Niet voor niets is Nederland één van de meest vervuilde landen in Europa, qua vervuiling van lucht, bodem, oppervlakte water en elektromagnetische smog. Door de overheid en media worden deze resultaten zorgvuldig onder het tapijt geveegd, want dit legt een beperking op aan de door hen voorgestane (oneindige) economische groei.
De uitbraak van het Coronavirus legt de kwetsbaarheid van de mondiale economie bloot. Ten tijde van een pandemie trekt elk land zich terug op zijn eigen stellingen. De les die uit het Coronavirus kan worden getrokken is dat de mondiale economie moet worden teruggebracht naar een zelfverzorgende economie, bijvoorbeeld op een schaal van Europa. Dit is tevens een stimulans voor de lokale en regionale economie en in het bijzonder het Midden en Kleinbedrijf. De import van producten, die ook binnen de EU kunnen worden geproduceerd, moeten onaantrekkelijk worden gemaakt door een milieutax. Het zou eigenlijk niet moeten maar als het niet anders kan, in een krankzinnige wereld waar alleen de economie het hoogste goed en geluk lijkt te zijn, dan zullen we onze ecologie ook een economische waarde moeten geven en evenzo een bosgebied of een individuele boom. Door de beperkingen van de import van veevoer betekent dit het einde van de intensieve veehouderij en kan er een begin worden gemaakt met een nieuwe opzet van de gemende boerenbedrijven van weleer (kringlooplandbouw).
Wat leert ons het Coronavirus nog meer? Dat in onze handelswijze de “Wet van Oorzaak en Gevolg” van toepassing is. Met andere worden wat je zaait zul je oogsten en dat geldt niet alleen voor elk individu maar ook voor het collectief (land of regio). Zo zijn oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen ook een gevolg van deze wet. Immers door de westerse samenleving is oorlog gevoerd in landen met als doel om de bescherming van grondstoffen veilig te stellen. Het overslaan en muteren van virussen van dier naar mens geeft aan hoe roekeloos we met de dieren omgaan, met name met de veedieren.
Deze pandemie zorgt er ook voor dat de mensheid wordt gewaarschuwd en geconfronteerd met het feit dat de huidige maatschappij niet duurzaam is. Steeds meer mensen komen tot het besef dat de neoliberale politiek slechts opkomt voor de belangen van de (multimodale) markt. Men veegt als het ware zijn voeten op het pluche van die markt.
Nu veel mensen tijdelijk thuis mogen werken wordt men er ook meer van bewust welk een stress deze maatschappij oproept, de files, administratieve werkdruk etc. Voor arme mensen in dit rijke land (1,4 miljoen mensen leven onder de armoede grens) moet het toch een nachtmerrie zijn dat de voedselbanken tijdelijk niet kunnen worden bemenst! Ook wordt langzamerhand duidelijk wie het echte werk verzet, zoals de zorgsector en wordt zichtbaar dat er in dit land een heleboel goedbetaalde “NIKS “beroepen zijn die nauwelijks enige toegevoegde waarde hebben.
Kortom het is een periode waarin veel mensen zich zullen bezinnen en realiseren dat deze huidige materialistische maatschappij geen toekomst meer heeft. De vicieuze cirkel die zo kenmerkend is voor het huidige economische beleid moet worden doorbroken. Er moet een omslag gemaakt worden naar een ecologisch beleid. De neoliberale politiek zal, nadat het virus is overgewaaid, ongetwijfeld maatregelen nemen die ervan uitgaan dat het huidige economische systeem blijft functioneren (nog meer monitoren, vaccinatieplicht, e.d.). Ik ben er van overtuigd dat de positieve veranderingen in de maatschappij niet zullen plaatsvinden door de politiek en de (multimodale)markt maar door initiatieven vanuit een samenleving die wakker is geschud. Er zijn reeds de diverse duurzame initiatieven op kleine schaal.
Waarom is dit artikel opgenomen in een spirituele site? (zie facebook: Flow-er of Life)
Omdat maatschappij en bewustwording onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sommige spiritisten willen niet weten wat er op deze aarde gebeurt en geven aan dat alles liefde is. Dat is natuurlijk ook zo, maar we moeten ons realiseren dat we op een aarde wonen waar het net even anders aan toe gaat. Wanneer je het kwaad niet wil zien of ontkent en je je heil zoekt in het licht dan kan het kwaad ongemerkt zijn gang gaan. Met een verhoogd bewustzijn open je je hart, maar word je ook bewust van de misstanden in onze maatschappij. Door ook onze aandacht te vestigen op het kwaad dat onze aarde plundert, kan deze niet meer ongemerkt zijn gang gaan.

Lees meer informatie in onderstaande boeken.

Geplaatst in blog.